Tên các nước bằng tiếng anh

0

Tên các nước trên thế giới bằng tiếng anh

Tên tiếng anh Tên tiếng việt
Saudi Arabia Ả Rập Xê-út
Azerbaijan A-déc-bai-dan
Argentina Ác-hen-ti-na
Armenia Ác-mê-ni-a
Egypt Ai Cập
Ireland Ai-len
Iceland Ai-xơ-len
Albania An-ba-ni
Andorra An-đô-ra
Algeria An-giê-ri
Anguilla Anguilla
Antigua
Antigua và Barbuda
Netherlands Antikkes
Antilles thuộc Hà Lan
Austria Áo
Afghanistan Áp-ga-ni-xtan
Angola Ăng-gô-la
India Ấn Độ
Poland Ba Lan
Bahamas Ba-ha-mát
Barbados Bác-ba-đốt
BAHRAIN Bahrain
Democratic P.R korea Bắc Triều Tiên
Bangladesh Băng-la-đét
BERMUDA Bermuda
Benin Bê – nanh
Belize Bê-li-xê
BELARUS Bêlarut
Belgium Bỉ
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
Portugal Bồ Đào Nha
Bolivia Bô-li-vi-a
Botswana Bốt-xoa-na
Cote d’Ivoire Bờ Biển Ngà
Brazil Bra-xin
Brunei Bru-nây
Bhutan Bu-tan
Bulgaria Bun-ga-ri
Burkina Faso
Buốc-ki-na Pha-xô
Burundi Burundi
Kazakhstan Ca-dắc-xtan
Cameroon Ca-ma-run
Canada Ca-na-đa
Qatar Ca-ta
United States Minor Outlying Islands
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ
United Arab Emirates
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Cambodia
Cam – pu -chia
Cabo Verde Cáp-ve
Chile Chi-nê
The Comoros Comoros
Colombia Cô-lôm-bi-a
Comoros Cô-mô-rô
Kuwait Cô-oét
Costa Rica Cô-xta-ri-ca
Cape Verde
Cộng hòa Cabo Verde
The Republic Of Congo
Cộng hòa Congo
Zambia
Cộng hòa Dăm-bi-a
The Dominican Republic
Cộng hòa Dominica
Dominican Republic
Cộng hòa Đô-mi-ni-ca
El Salvador
Cộng hòa En Xan-va-đo
Ecuador
Cộng hòa Ê-cu-a-đo
Gabon
Cộng hòa Ga-bông
The Gamaia
Cộng hòa Gambia
Equatorial Guinea
Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo
Djibouti
Cộng hòa Gi-bu-ti
Guatemala
Cộng hòa Goa-tê-ma-la
Haiti
Cộng hòa Ha-i-ti
Lebanon
Cộng hoà Liban (Li-băng)
Macedonia
Cộng hòa Macedonia
Malawi
Cộng hòa Malawi
Mali Cộng hòa Mali
MAURITIUS
Cộng hòa Maurice
Republic Of South Sudan
Cộng hòa Nam Sudan
Namibia
Cộng hòa Namibia
Marshall Islands
Cộng hòa Quần đảo Mác-san
Fiji
Cộng hòa Quần đảo Phi-gi
Rwanda
Cộng hòa Ru-an-đa
Czech Cộng hòa Séc
Cyprus Cộng hòa Síp
Central African Republic
Cộng hòa Trung Phi
Croatia Cờ-roát-chi-a
Cuba Cu-ba
Curacao Cu-ra-xao
Kyrgyzstan
Cư-rơ-gư-dơ-xtan
Zimbabwe Dim-ba-bu-ê
Taiwan Đài Loan
Denmark Đan Mạch
Bouvet Island Đảo Bouvet
Christmas Island Đảo giáng sinh
Heard islands and Mc Donald Islands
Đảo Heard và quần đảo McDonald
Norfolk Island Đảo Norfolk
Pitcairn Island Đảo Pitcairn
Puerto Rico
Đảo Puerto Rico
East Timor Đông Timor
Germany Đức
Estonia E-xtô-ni-a
Eritrea Ê-ri-tơ-rê-a
Ethiopia Ê-ti-ô-pi-a
Ghana Ga-na
Gambia Găm-bi-a
Georgia Georgia
Guinea-Bissau Ghi-nê Bít-xao
Jamaica Gia-mai-ca
Gibraltar Gibraltar
Jordan Gioóc-đa-ni
Greenland Greenland
Grenada Grê-na-đa
Guadeloupe Guadeloupe
Guam Guam
Guyana Guy-a-na
French Guiana
Guyane thuộc Pháp
The Netherlands Hà Lan
Netherlands Hà Lan
North Korea Hàn Quốc
U.S.A Hoa Kỳ
Hong Kong Hồng Kông
Hungary Hung-ga-ri
Greece Hy Lạp
Iran I-ran
Iraq I-rắc
Israel I-xra-en
Indonesia In-đô-nê-xi-a
Kenya Kê-ni-a
Kiribati Ki-ri-bát-xư
Kiechtenstein
KIECHTENSTEIN
Kyrghyzstan Kyrghyzstan
Laos Lào
Latvia Lát-vi-a
Lesotho Lê-xô-thô
Liberia Li-bê-ri-a
Libya Li-bi
Liechtenstein Lích-tên-xtanh
Saint Kitts And Nevis
Liên bang Saint Kitts và Nevis
Lithuania Litva
Luxembourg Lúc-xăm-bua
Macau Ma Cao
Macao
Ma Cao, Trung Quốc
Maroc Ma Rốc
Madagascar Ma-đa-ga-xca
Maldives Ma-đi-vơ
Malaysia Ma-lai-xi-a
Morocco Ma-rốc
Malta Man-ta
Martinique Martinique
Mauritania Mauritania
Mayotte Mayotte
Mexico Mê-xi-cô
Micronesia Mi-crô-nê-di
Montenegro Montenegro
Montserrat Montserrat
Mozambique Mô-dăm-bích
Moldova Mô-đô-va
Monaco Mô-na-cô
Mauritania Mô-ri-ta-ni
Mongolia Mông Cổ
Myanmar Myanmar
Norway Na-Uy
South Georgia and South Sandwich Islands
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich
South Africa Nam Phi
Nauru Nau-ru
Nepal Ne-pan
Russia Nga
Russia Nga
Japan Nhật Bản
Nicaragua Ni-ca-ra-goa
Niger Ni-giê
Nigeria Ni-giê-ri-a
Nicaregua Nicaragua
New Zealand Niu Di-lân
Niue Lsland Niue
Oman Ô-man
Honduras Ôn-đu-rát
Pakistan Pa-ki-xtan
Panama Pa-na-ma
Papua New Guinea
Pa-pua Niu Ghi-nê
Paraguay Pa-ra-goay
Palestine Palestine
Palau Pê-lau
Peru Pê-ru
France Pháp
Finland Phần Lan
Philippines Phi-líp-pin
French Polynesia
Polynesia thuộc Pháp
Canary Islands
Quần đảo Canaria
Cayman Islands
Quần đảo Cayman
Cocos(Keeling) Islands
Quần đảo Cocos (Keeling)
The Cook Islands
Quần đảo Cook
Falkland Islands(Malvinas)
Quần đảo Falkland (Malvinas)
The Faeroe Islands
Quần đảo Faroe
Madeira
Quần đảo Madeira (Bồ Đào Nha)
Solomon Islands
Quần đảo Solomon
Tokelau Islands
Quần đảo Tokelau
Turks And Caicos Isl
Quần đảo Turks và Caicos
British Virgin Islands
Quần đảo Virgin thuộc Anh
Virgin Islands Of TH
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ
Reunion REUNION
Romania Ru-ma-ni
Romania Rumani
Rwanda Rwanda
Samoa Sa-moa
San Marino San Marino
Sao Tome And Princip
Sao Tome và Principe
Chad Sát
Czechia Séc
Serbia Sê-bi-a
Senegal Sê-nê-gan
Syria Sê-ri-a
Singapore Sing-ga-po
Slovenia Slovenia
Somalia Sô-ma-li-a
ST.Helena,Ascension
ST.HELENA,ASCENSION
ST.Lucia ST.LUCIA
ST.Pierre And Miquel
ST.PIERRE AND MIQUEL
ST.Vincent ST.VINCENT
Sudan Su-đan
The Sudan Sudan
SURINAM SURINAM
Svalbard and Jan mayen islands
Svalbard and Jan mayen islands
Swaziland Swaziland
Tajikistan Ta-gi-ki-xtan
Tadzhikistan Tajikistan
Tanzania Tan-da-ni-a
New Caledonia
Tân Ca-lê-đô-ni-a hay Tân Thế giới
Spain Tây Ban Nha
Western Sahara Tây Sahara
Thailand Thái Lan
The Bahamas
Thịnh vượng chung Bahamas
Commonwealth of Dominica
Thịnh vượng chung Dominica
Commonwealth of the Northern Marianas
Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana
Turkey Thổ Nhĩ Kì
Sweden Thụy Điển
Switzerland Thụy Sĩ
Slovak Tiệp Khắc
Togo Tô-gô
Tonga Tôn-ga
South Korea Triều Tiên
Trinidad And Tobago
Trinidad và Tobago
Central Africa Trung Phi
China Trung Quốc
Turkmenistan
Tuốc-mê-ni-xtan
Tuyalu Tuvalu
Tunisia Tuy-ni-di
Ukraine U-crai-na
Uzbekistan
U-dơ-bê-ki-xtan
Uganda U-gan-đa
Uruguay U-ru-goay
Australia Úc
Vanuatu Va-nua-tu
Vatican Vatican
Venezuela Vê-nê-du-ê-la
Vietnam Việt Nam
French Southern Territories
Vùng đất phía nam thuộc Phá
United Kingdom
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len
Wallis And Futuna
Wallis và Futuna
Seychelles Xây-sen
Sierra Leone Xi-ê-ra Lê-ôn
Slovakia Xlô-va-ki-a
Swaziland (See Eswatini) Xoa-di-len
Sri Lanka Xri Lan-ca
Suriname Xu-ri-nam
Italy Ý
Yemen Y-ê-men
SHARE