Tên các nước bằng tiếng anh

0
128
tên các nước trên thế giới bằng tiếng anh

Tên các nước trên thế giới bằng tiếng anh

Tên tiếng anh Tên tiếng việt
Afghanistan Áp-ga-ni-xtan
Albania An-ba-ni
Algeria An-giê-ri
Andorra An-đô-ra
Angola Ăng-gô-la
Argentina Ác-hen-ti-na
Armenia Ác-mê-ni-a
Australia nước Úc
Austria nước Áo
Azerbaijan A-déc-bai-dan
Bahamas Ba-ha-mát

Đang cập nhật …